Archiv pro štítek: Databáze

Licencovani Oracle pro obnovu po havarii

Licencování Oracle Database pro obnovu po havárii

Všechny typy organizací spoléhají na snadnou dostupnost svých dat. Z toho důvodu jsou plány na obnovu dat nezbytné pro zajištění, aby v případě havárie nebyly ztraceny zásadní informace. Zatímco implementace tohoto typu plánu je pro organizaci životně důležitá, stejně důležitý je také správně licencovaný software, který je plány vyžadovaný.

Mnoho zákazníků je zmateno, pokud jde o Oracle Database. Jaké licencování je vyžadováno u instalací pro obnovu po havárii? Zmatení pak může zákazníky vést ke zbytečným nákladům na licence Oracle, nebo naopak k nedostatečnému licencování, které může přijít draho, pokud se Oracle rozhodne provést audit. Pochopení, jak správně licencovat produkty Oracle, je základním krokem vašeho plánu obnovy po havárii.

Pokud jde o Oracle Database, je nutné pamatovat na koncept, podle kterého je třeba licencovat všechny procesory, na kterých je databáze instalována a/nebo provozována, bez ohledu na účel instalace. Z pohledu licencování nedělá Oracle žádný rozdíl mezi produkčním, testovacím nebo vývojovým prostředím a prostředím pro obnovu po havárii. Jestliže si zákazníci udržují kopie primárních databází na stand-by serverech, musí být tyto stand-by servery licencovány. A podobně, pokud zákazníci replikují datové, binární a spustitelné soubory z Oracle Database z primárního úložného zařízení na vzdálené zařízení, jsou servery připojené k tomuto vzdálenému zařízení také licencovatelné. Ve skutečnosti, i když je server pro obnovu po havárii kompletně vypnutý (a databáze neběží), stále je po celou dobu instalace vyžadováno licencování Oracle Database. Během svých auditů se v tomto společnost Oracle ukázala jako velmi neflexibilní. Hlavním závěrem je, že výchozí pozice společnosti Oracle spočívá v tom, že každá instalace vyžaduje licencování.

Výjimky z pravidla

Nicméně, Oracle má několik výjimek pro velmi specifické scénáře obnovy po havárii. Zákazníci, kteří mají o těchto výjimkách jen nejasné povědomí, ale neznají detaily, je často zaměňují za volnou vstupenku k instalaci databáze Oracle pro obnovu po havárii. Pochopení těchto výjimek může zákazníkům pomoci vyhnout se nákladným problémům s nedodržením licenčních podmínek.

Přepnutí při selhání

Oracle využívá termín „failover“ (přepnutí při selhání) pro popis scénáře, ve kterém může být databáze běžící na primárním serveru v rámci serverového klastru v případě selhání primárního serveru přesunuta na sekundární server. Oracle umožňuje provoz databáze na sekundárním serveru až po dobu 10 dnů bez požadavku na dodatečné licencování. Povolení přepnutí při selhání platí pouze v případě, že jsou primární i sekundární (failover) servery zapojeny v jediném klastru a sdílejí jedno diskové pole nebo úložné zařízení.

Navíc, v rámci této výjimky je zdarma pouze jeden failover server v klastru. Jakmile je primární server opraven, je nezbytné přepnout databázi zpět na tento server.

A konečně, tato výjimka pro přepnutí při selhání neplatí pro prostředí VMware. Zákazníci by si měli být vědomi těchto omezení, aby mohli správně zhodnotit svoje licenční potřeby a stav dodržování licenčních podmínek.

Testování

Oracle zákazníkům umožňuje používat páskové nebo diskové zálohy pro obnovu databáze pro testovací účely. Zákazníci mohou spustit databázi na nelicencovaném serveru až čtyřikrát do roka, přičemž trvání každého testu nesmí přesáhnout 2 dny. Jakmile je testování dokončeno, musí být databáze ze serveru odstraněna. V opačném případě bude Oracle považovat server za licencovatelný.

Splnění licenčních metrik Oracle

Oracle vyžaduje, aby zákazník licencoval primární server a jeho odpovídající server pro obnovu po havárii se stejnou metrikou (například podle počtu procesorů nebo metrikou Named User Plus). Navíc, dodatečný server pro obnovu po havárii musí být licencován se stejnými možnostmi databáze (jako je třeba Partitioning) a balíčky (jako je Tuning Pack) jako primární server. Toto je další oblast, kde se Oracle ukázal jako neflexibilní a kde se zákazníci mohou vyhnout budoucím problémům, pokud budou mít licencování v pořádku.

Chraňte svoje data při dodržování licenčních podmínek

Oracle má jasno ve svých pozicích kolem licencování obnovy po havárii a poskytuje zákazníkům manévrovací prostor prostřednictvím svých výjimek pro obnovu po havárii a testování. Často jsou to ale právě tato povolení, která způsobují zmatení zákazníků, kteří se velmi často snaží aplikovat tyto výjimky na architekturu, která je s nimi v rozporu. Vědět, co vyžaduje nebo naopak nevyžaduje licenci, je klíčem k dosažení a udržení shody s licenčními podmínkami společnosti Oracle.

Licencování Oracle

Licencování Oracle – Naučte se žargon a předejdete nejasnostem

Pokud pracujete s produkty Oracle, jste nejspíše zahlceni velkým množstvím licenčních pravidel a podmínek, které jsou složité a matoucí. Pokud je pro vás Oracle novinkou, může být pestrost pojmů, se kterými se setkáte, opravdovou výzvou. Vesmír Oracle zahrnuje vlastní slovník, který se často odchyluje od toho, co může být považováno za průmyslový standard. Porozumění těmto termínům je důležitým krokem pro každého, kdo se chce vzdělat v oblasti licencování jejich produktů.

„Audit“, „Přehled licencí“, „True Up“ atd.

Během let používal Oracle mnoho různých jmen pro to, co je ve skutečnosti softwarovým auditem. Zatímco nyní se zdá, že Oracle při komunikaci se zákazníkem používá prostě termín „audit“, historicky byly audity prováděny pod méně hrozivě znějícími názvy jako „Přehled licencí“ nebo „Poradenské služby“. Zákazníci by si měli být vědomi, že pokud Oracle odhalí problémy s dodržováním licenčních podmínek na základě dat, která zákazník sdílí, bez ohledu na to, zdali byl či nebyl termín „audit“ vůbec zmíněn, bude Oracle zákazníka nepochybně nutit, aby tyto problémy vyřešil nějakým druhem licenčního poplatku. Zákazníci by se proto neměli nechat zmást více neškodnými synonymy k termínu „audit“, které může Oracle používat, a měli by vyhledat pomoc důvěryhodného poradce dříve, než poskytnou společnosti Oracle jakákoli data.

„Partitioning“

Termín „partitioning“ je často užíván během všech typů diskusí kolem produktů Oracle. Co může být obecně matoucí pro ty, kdo nejsou tolik obeznámeni s licencováním Oracle, je fakt, že partitioning v kontextu Oracle obvykle znamená jednu ze dvou zřetelně odlišných věcí.

  1. Partitioning je název licencovatelné, příplatkové volby pro Oracle Database Enterprise Edition, která zákazníkům umožňuje segmentovat velkou databázi na menší části. V tomto kontextu odkazuje partitioning na konkrétní produkt.
  2. Partitioning je také často užíván jako termín, odkazující na proces segmentace fyzického serveru na více částí, přičemž každá z nich pracuje jako samostatný systém. Oracle (ne)slavně kvalifikoval některé technologie, které umožňují tuto segmentaci, jako to, co označuje jako „hard partitioning“, zatímco jiné byly klasifikovány jako „soft partitioning“. V každém případě, v tomto kontextu odkazuje „partitioning“ na způsob, jakým je segmentován fyzický server.

Partitioning může odkazovat na konkrétní produkt Oracle nebo metodu segmentace serveru a konverzace o partitioningu mohou být často matoucí, pokud nevíte, jak je tento termín myšlen.

„Capped“ a „Uncapped“

Jak už jsme naznačili výše, Oracle označuje určité technologie jako platný prostředek „hard partitioningu“ serveru. Jestliže je na serveru aplikován „hard partitioning“, vyžaduje licencování jen ten segment fyzického hosta, kde běží produkty Oracle. Technologie, které Oracle necertifikoval pro „hard partitioning“, jako je VMware, spadají do kategorie „soft partitioning“. Tyto technologie „soft partitioningu“ neomezují požadavky společnosti Oracle na licencování.
Termíny „capped“ a „uncapped“ jsou občas neformálně používány při odkazování na hard a soft partitioning. Tyto termíny ovšem mohou být matoucí, pokud diskutujeme o technologii IBM LPAR, která je jednou z metod, které Oracle kvalifikoval pro hard partitioning. Stejně jako Oracle má totiž i IBM svoji vlastní terminologii. V žargonu IBM mohou být LPAR vytvořeny v režimu „capped“ nebo „uncapped“. Ve světě IBM odkazují termíny „capped“ nebo „uncapped“ na dvě rozdílné možnosti, jak LPAR spotřebovává výpočetní výkon. Nicméně, pokud jde o licencování Oracle, LPAR je platným způsobem hard partitioningu, bez ohledu na to, zdali je LPAR v režimu „capped“ nebo „uncapped“. Takže i „uncapped“ LPAR je stále hard partitioning.
Obecně, pokud jde o partitioning serverů, znamená „capped“ hard partitioning, zatímco „uncapped“ znamená soft partitioning. Ovšem v konkrétním kontextu s IBM LPAR, jsou „capped“ a „uncapped“ správně definované technické pojmy, které neodkazují přímo k licenčním pravidlům Oracle.

„Multiplexování“

Zatímco „multiplexování“ je společností Oracle široce využíváno, zejména v rámci definice licenční metriky Named User Plus, nejde o termín standardizovaný v rámci odvětví, a proto jsou někteří zákazníci zmateni, co vlastně znamená. Oracle využívá multiplexování ve významu každého scénáře, kdy je některá vrstva technologie umístěna mezi databází a front-endem, který skrývá některé nebo všechny uživatele, kteří do databáze přispívají daty. TP monitory nebo webové servery jsou běžnými příklady, které Oracle poskytuje. Ve scénáři multiplexování nemusí být uživatelé front-endu vkládající data z pohledu databáze „viditelní“ a Oracle si přeje, aby bylo jasné, že všichni uživatelé potřebují licenci, bez ohledu na to, jaké uživatelské účty jsou zachyceny v rámci databáze.

„Batching“

„Batching“ je další termín, který se nachází v definici metriky Named User Plus a Oracle jej běžně využívá i jinde. Batching odkazuje k jednorázovému transferu velkých objemů dat z jednoho počítače do jiného. Zatímco vyjádření „z počítače do počítače“, které Oracle používá, nechává určitý prostor pro nejasnosti, podle naší zkušenosti Oracle pojmem „batching“ myslí konkrétně přenos z jedné relační databáze do jiné.

Poznejte žargon

Jak vidíte, existuje mnoho příležitostí ke zmatení, pokud jde o terminologii, kterou Oracle běžně používá. Znalost žargonu společnosti Oracle může každému pomoci zorientovat se v komplexním světě licencování Oracle. Pro více znalostí o licencování Oracle kontaktujte našeho specialistu.