Sladění SAM nástrojů se současnými požadavky

26 února, 2019
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Zavedení silného nástroje na správu softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) ve vaší organizaci může nabídnout značné přínosy v podobě optimalizace nákladů na software, lepšího řízení i provozní efektivity.

Pro plné využití přínosů, které může SAM nabídnout, musí organizace nasadit SAM nástroj společně se zaběhnutým SAM týmem a procesy. Tradičně se SAM nástroje soustředily především na dodržování licenčních podmínek, takže identifikovaly softwarový majetek nasazený v rámci celé organizace a porovnaly jej se zakoupenými licencemi, aby se zabránilo auditu. Toto sice zůstává klíčovou součástí SAM, ale organizace dnes hledají způsoby, jak nasadit SAM společně se splněním svých aktuálních potřeb.

3 technologické trendy ovlivňující organizace

V rámci všech organizací dnes vidíme tři zásadní trendy, zvyšující potřebu správy softwarového majetku:

Digitální transformace: Představuje posun v pracovních postupech, službách a operacích napříč organizacemi s cílem splnit požadavky zákazníků a zaměstnanců. Ve výsledku umožňuje větší dostupnost a efektivitu s digitálními prostředky. Jak organizace rozšiřují svůj digitální majetek pro splnění těchto požadavků, potřebují také lepší SAM pro sledování tohoto majetku během celého jeho životního cyklu.

Cloud: S tím, jak se modely softwaru „jako služby“ (Software as a Service, SaaS) stávají novou normou, přesouvá se softwarový majetek z tradičních datových center do cloudu. To ale může snížit přehled o instalovaném majetku, jelikož u spotřeby softwaru bez jeho instalace je mnohem složitější sledovat dodržování jeho licenčních podmínek. Značné je také riziko překročení plánovaných výdajů, při využití cloudových technologií bez správných monitorovacích nástrojů.

Kybernetická bezpečnost: Stala se hlavním bodem zájmu všech podniků. SAM pomáhá monitorovat softwarový majetek a jeho údržbu, aby bylo zajištěno, že je aktualizován a není vystaven ohrožení kybernetickými útoky.

Když organizace optimalizují svůj provoz kvůli adaptaci na tyto klíčové trendy, jsou SAM nástroje nezbytné pro monitoring rostoucího počtu aplikací a řešení řiditelným a efektivním způsobem.

Než si vyberete váš nástroj na SAM

Ještě, než se zaměříte na SAM nástroje a jejich vlastnosti, je důležité zabývat se nejprve infrastrukturou, která již musí být pro úspěšný SAM program připravena. Podle definice totiž SAM zahrnuje nezbytné lidi, procesy a technologie pro efektivní správu softwarového majetku. Proto, ještě než se posunete do fáze výběru nástroje, měli byste mít k dispozici SAM tým, který bude s tímto nástrojem pracovat, a nastaveny procesy, které umožní efektivní sběr a prezentaci informací získaných tímto nástrojem.

Následně by měl SAM tým důkladně posoudit, co přesně od svého SAM nástroje potřebuje. Každá organizace má odlišné potřeby na základě své velikosti, vydavatelů, jejichž produkty používá, a svého IT prostředí.

SAM tým by měl zvážit, jaký typ nástroje a funkce nejlépe odpovídají procesům a potřebám jejich organizace. Měla by například vaše organizace používat nástroj SAM na zjišťování softwaru s pomocí agentů, nebo bez nich? Tím se rozumí metoda sběru informací o inventáři a zdali bude v každém počítači instalován agent, který sbírá informace o softwaru a monitoruje jej, nebo zdali budou informace o softwarovém majetku zjišťovány s pomocí síťového přístupu bez agentů.

Výběr SAM nástroje v souladu s moderními iniciativami

Jakmile bude mít SAM tým jasno ohledně funkcionality nástroje, aby mohl být efektivní a úspěšný, může začít s procesem zkoumání a výběru svého SAM nástroje. Tento proces se bude lišit podle konkrétních potřeb organizace. Existuje ale několik vlastností, na které by měly organizace pamatovat, když se budou snažit sladit svůj SAM program s moderními podnikovými iniciativami, včetně sběru informací, automatizace a lepšího přehledu.

Sběr informací

Jeden z hlavních aspektů, které je třeba při výběru SAM nástroje zvážit, je množství informací, které bude SAM týmu poskytovat nad rámec zjištění softwarového inventáře. S rostoucí mírou využívání softwaru totiž nebude možné manuálně indexovat všechny různé faktory spojené s robustním řešením správy softwarového majetku. Organizace proto budou hledat řešení, která jim budou schopná poskytovat větší množství informací. To platí obzvláště pro správu softwarových licencí. Mnoho SAM nástrojů může dnes poskytnout detailní informace o dodržování licenčních podmínek a rizicích, informace o softwaru na skladě či redundantních aplikacích a rovněž může poskytnout přehled o možnosti optimalizace komplexních licenčních pravidel konkrétních dodavatelů.

SAM nástroje mohou rovněž poskytovat informace o finančním hledisku, které mohou představovat výhodu při správě majetku a optimalizaci nákladů. Shromáždění těchto informací na jediném místě umožňuje SAM týmu i oddělení nákupu jasně vidět, kolik dané aktivum v současné době stojí, stejně tak jaké jsou náklady na nadcházející předplatné údržby, aby byl zjištěn celkový finanční dopad. Některé nástroje mohou poskytnout také informace ohledně finančních rizik spojených s porušením licenčních podmínek.

Automatizace

Bez ohledu na to, jaké informace váš SAM nástroj shromáždí, bude konečným výsledkem obrovské množství dat a údajů. Proto bude klíčovou funkcí moderních SAM nástrojů automatizace, která pomáhá s přeměnou těchto dat na použitelné informace v přiměřeně krátké době. Vzhledem k tomu, že jsou kritické obchodní funkce stále více závislé na softwaru a aplikacích, nelze počítat s velkou trpělivostí při vytváření procesů schvalování licencí, což by mohlo mít za následek, že zaměstnanci začnou SAM týmy hromadně obcházet.

SAM musí být nepřetržitý proces, a nejen pouze něco, co se začne řešit až při hrozbě auditu. Nástroje, které mohou automatizovat údržbu softwaru, požadavky na software a přístupy, registraci nových zařízení a další úlohy pomohou zajistit, že SAM udrží krok s moderními organizacemi a pomůže dosáhnout toho, že procesy SAM nebudou ignorovány.

Přehled o hybridních prostředích

Zatímco mnoho organizací stále využívá on-premise software, zároveň zvyšují intenzitu využívání cloudových, SaaS aplikací. Je přitom mylnou představou, že v cloudu není SAM nutné, jelikož jsou zde licence jednoduše škálovány za základě spotřeby. To ale není pravdou. Pro sledování výdajů, řízení a údržbu majetku potřebují organizace SAM nástroj, který má přehled a může shromažďovat data o majetku v cloudu. Aby byly tyto informace zvládnutelné, budou se organizace poohlížet po SAM nástroji, který bude korelovat data z on-premise a cloudového majetku do jediného přehledu, aby bylo možné porozumět veškerému softwarovému majetku.

Shrnutí

SAM je dnes důležitější než kdy dříve, protože organizace pořizují stále nový softwarový majetek, aby udržely krok s konkurenčními trendy a potřebami zaměstnanců a zákazníků. Aby bylo SAM v těchto měnících se prostředích efektivní, je třeba mít k dispozici tým a procesy, stejně jako SAM nástroj, který bude zahrnovat funkce jedinečně přizpůsobené iniciativám moderních podniků. Organizace s méně vyspělými SAM programy, nebo jednoduše zaskočené rozsáhlou paletou SAM nástrojů a jejich funkcí, by měly zvážit konzultaci s nestrannými odborníky pro vyhodnocení vhodného SAM nástroje. Proto nás neváhejte kontaktovat!