SAM: Jak zajistit vašemu CIO lepší spánek?

18 dubna, 2019
Leoš Procházka

Autor

Leoš Procházka

SAM Team Leader společnosti SoftwareONE Czech Republic

Organizace dnes na svých investicích do softwaru ztrácejí hodně peněz. Tyto ztráty se projevují různými způsoby a některé jsou přitom zřetelnější než jiné.

Pokud například vaše organizace neudržuje záznamy o svých softwarových licencích, a o tom, kolik z těchto licencí je aktivních a jak často jsou používány, můžete vy i váš ředitel IT (CIO) jednoduše a nevědomky pokračovat v utrácení za software, který je využíván jen zlomkem vaší společnosti. S tím, jak se začínají upřednostňovat cloudové aplikace, se velkým problémem stává také přečerpání plánované spotřeby, kdy společnosti platí za používání instancí, se kterými nepočítaly.

Nicméně, nejdražší a nejproblematičtější jsou audity dodavatelů softwaru. Nejen že mohou mít za následek obrovské pokuty, ale také odvádějí zdroje od cílů vaší organizace. Pro mnoho organizací je správa softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) reaktivním procesem, o kterém přemýšlejí jen když čelí auditu. Když pak takový audit přijde, musí zastavit projekty, aby uvolnili zaměstnance pro provedení interního auditu, přípravu true-up přehledů a koordinaci s dodavatelem.

CO JE VYSPĚLOST SAM?

Mít vyspělý SAM program znamená mít k dispozici tým, procesy a nástroje, které budou poskytovat konzistentní přehled o veškerém softwarovém majetku v rámci datového centra i v cloudu – od jeho nákupu až po vyřazení. Vyspělé SAM posunuje organizace z reaktivního módu směrem k prediktivnímu modelu. To znamená, že organizace mohou využít přehledy poskytované jejich SAM programem pro sladění jejich softwarových iniciativ s obchodními potřebami, rozpočty i současnými nároky. Ve svém důsledku umožňuje vyspělé SAM organizacím optimalizovat náklady na nástroje, které mají největší dopad na podnikatelské cíle, při současném dodržování licenčních podmínek.

Nástroj SoftwareONE na posouzení vyspělosti SAM – Nyní k dispozici!

Bez plánu pro SAM vás softwarové audity přijdou draho

S tím, jak postupuje digitální transformace a organizace jako ta vaše investují do softwaru a digitalizace více kapitálu než kdy dříve, je hrozba překročení nákladů a drahých auditů neudržitelná. Organizace často vůbec nevědí o rizicích, která by mohla v jejich síti číhat jako výsledek špatné správy licencí.

Například jedna nekontrolovaná virtuální instance SQL v tříuzlovém klastru, kde je povoleno VMotion, může organizaci přijít na 150 000 dolarů – pokud nebude pečlivě zváženo její licencování.

V jediné instanci jsme za pouhé tři roky našli 600 změn v licencování v rámci běžné smlouvy s vydavatelem. To může zcela popřít původní smlouvu a ponechat organizaci zranitelnou.

Falešný pocit bezpečí

Bohužel můžete nabýt dojmu, že jste před těmito nákladnými audity chráněni, kvůli falešnému pocitu bezpečí z nasazení mírných opatření pro správu majetku. Například si můžete myslet, že nasazení nástroje na SAM znamená, že bude vaše firma automaticky dodržovat licenční podmínky. IT manažeři však často volí nástroj, který neodpovídá potřebám jejich firmy, protože shromažďuje nesprávná data a tato data předává těm, kdo nerozumí složitým smlouvám a nárokům. Výsledkem je, že když musejí čelit auditu, jsou stejně nepřipravení, jako ti, kteří ani žádný program nemají.

Pro efektivní SAM, které minimalizuje následky auditu, potřebují organizace pochopit úroveň vyspělosti jejich současného SAM programu, aby jej mohli upravit a optimalizovat v zájmu úspory nákladů.

Identifikace úrovně vyspělosti vašeho SAM

Abyste se ujistili, že vaše organizace nepodlehne tomuto falešnému pocitu bezpečí svého SAM, je třeba přesně pochopit současné možnosti SAM a co se musí stát, aby dosáhlo vyspělosti. Vyspělý SAM program nabízí přehled o nárocích, spotřebě a inventáři v rámci veškerého softwaru v datovém centru i v cloudu. Vyspělý program je navíc předvídavý ve svých analýzách softwarových potřeb, než aby byl pouze reaktivní.

SoftwareONE odhaduje, že 86 % společností dosáhne v hodnocení vyspělosti svého SAM jen prvního nebo druhého stupně z deseti, což znamená, že jsou při auditu ohroženy masivními pokutami. Aby překlenuly tuto mezeru, musí organizace využít nástroj na posouzení vyspělosti SAM. Posouzení vyspělosti SAM zjistí, kde má váš SAM program své silné stránky a kde jsou jeho slabiny.

Toto posouzení nabízí postup, kde začít, když vytváříte komplexní plán SAM pro minimalizaci nákladů a IT rizik. Posouzení je prvním krokem na cestě od chaotických, reaktivních stupňů SAM, směrem k proaktivní práci s poskytovatelem řízených služeb SAM a získání opravdové hodnoty z vašeho SAM programu.

PŘEHLEDY POSKYTOVANÉ NÁSTROJEM NA POSOUZENÍ VYSPĚLOSTI SAM

Abyste lépe pochopili, kam spadáte ve spektru posouzení vyspělosti SAM, vyvinuli jsme komplexní nástroj, který pomůže určit, kde jsou vaše silné stránky a příležitosti s ohledem na vyspělost vašeho SAM.

Nástroj SoftwareONE na posouzení vyspělosti SAM vám poskytne odpovědi na následující otázky:

Které oblasti vašeho plánu na SAM mají mezery a je třeba je neodkladně vyřešit?

Jasné vysvětlení překročení nákladů – máte nepoužívané licence nebo licence, které nesledujete?

Jak jste nebo nejste připraveni na audit – k auditům dochází a být na ně připravený je nejlepší obranou.

Společnost Gartner nedávno uvedla, že téměř 90 % organizací nemá k dispozici efektivní nástroje a procesy na SAM. Nicméně, provádění změn směrem k zavedení vyspělého postupu SAM má jasné přínosy – včetně více než 30% snížení nákladů na software během jediného roku.

Když bude vaše organizace nasazovat nový software v rámci distribuovaného prostředí s omezeným přehledem o tom, jaký majetek je využíván a jak, snadno dojde k porušování licenčních smluv. Softwarový audit je nevyhnutelný a může stát miliony. Business Software Alliance (BSA), reprezentující dodavatele jako IBM, Microsoft a Oracle, může udělit pokutu až 150 000 dolarů za každý produkt u kterého dochází k porušení licenčních podmínek – navíc nad právní poplatky. U organizací bez plánu SAM, se to může rychle načítat.

Jedinou cestou, jak minimalizovat cenu softwarového auditu, je příprava prostřednictvím provedení posouzení vyspělosti SAM a na základě jeho závěrů vyvinout pravidelně udržovaný SAM program.

Vyspělost SAM představuje neustálou práci. Ať už jste na nejzákladnější úrovni, nebo máte SAM kompletně optimalizováno, nikdy se nedostanete na konec cesty. Až provedete posouzení vyspělosti vašeho SAM, pověřte odborníky kolem vás, aby navrhli plán, který bude pro vaši organizaci nejlepší. Jakmile budete mít k dispozici plán, budete schopni předvídat, než abyste museli reagovat v časové tísni.

Jestliže si chcete pohovořit s expertem ze SoftwareONE, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes. Anebo, chcete-li zjistit více o používání našeho SAM nástroje, přejděte sem, abyste hned zjistili vyspělost vašeho SAM.